Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій.

 Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

    Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці також як протиставлення існуючому поняттю "метод". Недолік методу полягає в його негнучкості та статистичності. Широкого поширення термін "технологія" ("технологія в освіті") набув у 40-х рр. і був пов'язаний із застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-х рр. поняття "технологія освіти" розглядалося під кутом зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.

З початку 80-х рр. все більше вживається термін "педагогічні технології". У визначенні Їхньої суті немає єдиного погляду: одні розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті - цілісний процес визначення мети, обгpунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, бо охоплює різні сторони навчального процесу. Тому існує велика кількість педагогічних технологій.

  Отже, "інноваційні технології" - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система грунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому "педагогічні технології" пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу тощо.

Педагоги нашого дошкільного закладу чітко усвідомлюють, що на сучасному етапі розвитку суспільства ефективне вирішення пріоритетних завдань розвитку, навчання та виховання дітей неможливе без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного передового досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності. Тому вони в постійному пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем прямими продуктами яких можуть бути нові навчальні технології, оригінальні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в освітньому процесі. Вихователі чутливі до продуктивних інновацій, бо розуміють, що побічним продуктом інновації є зростання майстерності педагога, рівня його культури, мислення, світогляд.


Використання інноваційних технологій- ЛЕГО ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК 

ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК - це практичний інструмент для навчання, це технологія навчання. Виконуючи веселі завдання і граючись набором з  шести різнокольорових цеглинок LEGO DUPLO,діти тренують  пам’ ять, розвивають моторику і мислять творчо. Крім того, використання цієї технології дає можливість адаптувати і, звичайно, створювати власні завдання відповідно до вмінь та інтересів дітей.

 

ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК-це ціла палітра гри, яка охоплює конструкторсько-будівельну,вільну,сюжетно-рольову,розвивальну,рухливу гру та гру за уявою; гру індивідуальну, самостійну та гру в парах ,у міні групах, групах та командах; гру з однолітками та гру  з дорослими, тощо. І кожен із цих різновидів гри вносить свій незамінний вклад у всебічний розвиток особистості дитини.

Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Кучеренко Тетяною Сергіївною


Формування логіко-математичної компетенції дошкільників

шляхом використання логічних блоків Дьєнеша»

Суть інноваційної технології.  Логічні блоки Дьенеша - абстрактно-дидактичний засіб. Це набір фігур, що відрізняються одна від одної кольором, формою, розміром, товщиною. Ці властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовуються три кольори: червоний, жовтий, синій; чотири форми: коло, квадрат, трикутник, прямокутник; по дві характеристики величини: великий і маленький та товщини: тонкий і товстий. З логічними блоками дитина виконує різні дії: викладає, змінює місце, прибирає, ховає, шукає, розподіляє між "посвареними" іграшками та т.п., а по ходу дій, розмірковує.

Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Кононенко Ірина Сергіївна


Розвиток інтелектуальних здібностей старших дошкільників з використанням ІКТ «Розумна підлога»

Інтерактивна підлога дозволяє реалізувати такі завдання: вивчення мов та програмування, сприяє розвитку загальної моторики та координації рухів; формування та розвиток комунікативних навичок. розвиток швидкості реакцій, гнучкості мислення; розвиток психічних процесів: сприймання, пам’яті, мислення, уваги та уяви, покращення діяльності центральної нервової системи; сприяння нормалізації функціонування внутрішніх систем організму (наприклад, серцево-судинної системи); укріплення м’язів опорно-рухового апарату, підвищує мотивацію до рухової активності; формування та розвиток моторного планування; сприяє корекції властивостей сприймання (предметності, цілісності); розвитку когнітивних функцій (розвиток зорової та моторної пам’яті, розвиток наочно-дієвого та наочно-образного мислення). Сприяє формуванню та розвитку навичок саморегуляції дитини, виховує вміння поважати партнерів по грі, встановлювати з ними доброзичливі взаємини та отримувати задоволення від спільної діяльності; формування особистісних якостей: самостійності, толерантності, чуйності, наполегливості та витримки у досягненні поставленої мети.

Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Шевченко І. В.


«Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка

(«Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»)»

Суть інноваційної технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей - горизонтальний пластичний балет («пластик-шоу»), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної  гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька  міні-ігор, ігор-вправ. Авторський інноваційний підхід Єфименка М.М. ґрунтується на принципі гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежить еволюційний метод засвоєння дітьми восьми основних рухових режимів: від лежачо-горизонтальних положень (лежання, повзання, сидіння) до вертикалізованих функціонально-тренувальних (стояння, ходьба, лазіння, біг, стрибки). 

Запроваджуються елементи технології в роботі інструктором з фізкультури Долгозвягою М. С.


«Нетрадиційні засоби розвитку мовлення з дітьми раннього віку, ігри з сухим басейном»

Суть інноваційної технології. Ігри з кульками сухого басейну цікаві й надзвичайно ефективні для успішного розвитку дітей із будь-яким типом темпераменту. Сором’язливим та нерішучим малюкам вони дають змогу розкритися і подолати власні психологічні бар’єри. Занадто активних навчать організованості і витримки. Крім того, робота із кульками сухого басейну швидкими темпами розвиває мовлення дітей, сприяє їх активному спілкуванню та згуртованості.

Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Проніною Н. П.
 


«Елементи ТРВЗ, як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку»

Суть інноваційної технології. Розкрити і сформувати творчі здібності, творчу уяву дитини і на грунті творчого джерела навчити самостійно здобувати знання та вміння. Дана технологія вчить мислити системно, вона направлена на те, щоб допомогти педагогам та дітям побачити багатогранність оточуючого світу, його протиріччя та закономірність розвитку. ТРВЗ допомагає розбудити в дитині особистість, активізувати його творчий потенціал, розвиває уяву, кмітливість, фантазію, увагу, пам'ять, мовлення.

Запроваджуються елементи технології в роботі

вихователем Кейзеровою Г. О.


«Усе з легкістю запам’ятовуємо за школою єдетики Ю. Матюхина»

Суть інноваційної технології. За допомогою системи ейдетики вчити дітей запам’ятовувати без «зазубрення», покладаючись тільки на асоціації і запам’ятовування особливостей предмета. Наприклад, дитині важко запам’ятати слово «ложка» на англійському — spoon. Але для цього достатньо всього лиш уявити собі щось неординарне, веселе. Чоловік, який любить поспати - спун - спить, звернувшись клубочком в ложці. Така асоціація легко запам’ятається дитині.

Запроваджуються елементи технології в роботі

вихователем Пугач Ж. О.


«Методика використання схем-моделей

у лексично-граматичній роботі»

Суть інноваційної технології. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння користуватися основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників. Пропонується наступна схема ознайомлення дітей із предметами: 1) первинне ознайомлення з предметом і його назвою; 2) дослідження властивостей предметів: колір, відтінки, форма, розмір, звуки, шуми; співвідношення в просторі; вага; властивості поверхні; ритм; рух предмета; назва деталей предмета; 3) групування. Узагальнення і найпростіша класифікація предметів, формування родових і видових понять, наступна класифікація – диференціація родових понять; 40 розвиток елементів логічного мислення шляхом складання моделей, схем, коректурних таблиць разом із дітьми.

Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Феніною І. В.


«Пісочна анімація – всебічний розвиток дитини»

Суть інноваційної технології. Відомий американський педагог С. Куломзіна зазначає, що Пісочниця не тільки розвиває творчий потенціал дитини, активізує просторову уяву, образно-логічне мислення, тренує дрібну моторику руки, але ненав'язливо, поволі налаштовує дітей на осягнення моральних істин добра і зла, будує гармонійний образ світу.

Завдяки чарівним властивостям піску раптом оживають казки, дитина стає безпосереднім учасником і режисером власних творів, а потім бачить результат власної творчості.

Пісочна анімація дозволяє перетворити гру дитини в захоплюючий процес, відкрити власні можливості. Це заняття дарує дитині незабутні хвилини польоту фантазії та уяви. Заняття розвивають дрібну моторику, посидючість, пам’ять, образне і послідовне мислення, розкриває творчий потенціал дитини

Запроваджуються елементи технології

в роботі вихователем Ткачьовою Ольгою Константинівною


 «Методика навчання дітей раннього віку Глена Домана»

Суть інноваційної технології. Глен Доман — американський лікар-нейрохірург, який займався розробкою системи реабілітації дітей з важкими порушеннями в роботі мозку. У цій програмі особлива увага приділена карткам з комбінаціями яскравих точок, зображеннями різних предметів, зі словами. Коли безнадійно хворі і відсталі діти почали не тільки наздоганяти, а й випереджати однолітків в інтелектуальному розвитку, з'явилася ідея використовувати цей метод у навчанні дітей. Глен Доман удосконалив свою програму, і вже понад півстоліття вона є однією з найпопулярніших в ранній педагогіці. Основний постулат методики: «Мозок росте тільки коли він працює». Тому з самого раннього віку дитячий мозок треба завантажити. Навчання за Доманом нагадує введення інформації в комп'ютер. З трьохмісячного віку дитині з певною частотою за кілька секунд демонструються картки з комбінацією картинка + слово або просто слово. З часом ці картки поділяються на тематичні серії. Такі заняття треба чергувати зі спеціальними фізичними вправами, адже розвиток мозку неможливий без належної рухової активності. Керуючись цими принципами, за твердженням автора, будь-яку дитину можна виховати генієм.

Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Казимирчук Л.М.


«Кольорові палички Кюїзена, як засіб розвитку математичних здібностей у дітей»

Суть інноваційної технології. Система Кюїзенера призначена для навчання математики від 3 річного віку до старшокласників. Особливості цього матеріалу – абстрактність, універсальність, висока ефективність. Палички Кюїзенера формують у дітей елементарні математичні уявлення: що таке число і цифра, довжина і ширина, сумма і різниця, натуральний ряд чисел і склад числа.

Результативність використання: Як дидактичний засіб – палички сприяють розвиненню уяви, наочно-дійового і наочно-образного мислення, узагальнюють уявлення про різні поняття.

Запроваджуються елементи технології в роботі 

вихователем Бурко О.А.


Авторська технологія Г. Чепурного «Мнемотехніка»

Суть інноваційної технології. Це нова освітня технологія, що допомагає кожній дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому віці.

Завдяки образності, ігровому та емоційному компонентам, що покладені в основу мнемотехніки, процес запам'ятовування перетвориться для дитини на цікаву захопливу гру, а потрібна інформація мимовільно й міцно закарбовуватиметься в пам'ять.

Мнемотехніка – це техніка запам'ятовування, сукупність прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій.

Мнемотехнічні прийоми особливо важливі для дошкільнят, так як розумові завдання вирішуються з переважною роллю зовнішніх засобів, наочний матеріал засвоюється краще вербального.

Запроваджуються елементи технології в роботі 

вихователем Безруковою М.О.