Педагогічні ради

Педагогічна рада № 1 (30.08.2019 р.)

«Про організацію освітньої діяльності закладу дошкільної освіти
 у 2019 – 2020 навчальному році»

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ:

     1.  Керуватися у своїй діяльності для успішної організації освітнього процесу Планом роботи ЗДО № 27 «Світанок» на 2019 – 2020 н. р., планувати роботу з дітьми згідно режиму дня, розподілу освітньої діяльності за блочно-тематичною схемою та враховуючи індивідуальні особливості дошкільників

Усім учасникам освітнього процесу

Протягом 2019 – 2020 н. р.

2. Працювати згідно наказу від 30.08.2019 р. №  «Про комплектацію груп і розподіл функціональних обов’язків між працівниками на 2019 – 2020 навчальний рік».

Педагогам

                                                                                      Протягом 2019 – 2020 н. р.                                                                                                                                                                                                                             

 3. Використовувати педагогіку партнерства для організації освітнього процесу у спілкуванні з дітьми та батьками.

Усім педагогам

Протягом 2019 – 2020 н. р.

  4. Дотримуватися Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України для використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.     

Усім педагогам

Протягом 2019 – 2020 н. р.

5. Виконувати заходи на виконання рішень  колегії управління освіти від 12.06.2019 р. «Про стан мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як складової у підготовці до успішного навчання в школі в закладах дошкільної освіти №№ 6,25,27,30, НВК № 16» відповідно запланованих термінів.

Усім педагогам

Протягом 2019 – 2020 н. р.

6. Надати методичну допомогу вихователям з метою виправлення недоліків у оздоровчий період 2020р.

Вихователю-методисту

Травень 2020 р.

7. Продовжувати працювати за Програмою розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

Вихователям груп раннього, молодшого

 та середнього передшкільного віку;

Протягом 2019 – 2020 н. р.

8. Визначити групи старшого передшкільного віку «Бджілка» та «Зірочка» експериментальними, які будуть працювати над упровадженням освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Вихователям груп старшого передшкільного віку.

Протягом 2019 – 2020 н. р.

9. Залучати до гурткової роботи дітей починаючи із середнього передшкільного віку.

Вихователям середнього та старшого передшкільного віку.

Протягом 2019 – 2020 н. р.

 

10. Проводити засідання атестаційної комісії згідно графіку проходження атестації педагогічних працівників та з дотриманням Положення про атестацію педагогічних працівників.

Членам атестаційної комісії

Протягом 2019 – 2020 року.

11.  Дотримуватися графіка підвищення кваліфікації

Вірчак І. В.

Протягом 2019 – 2020 н. р.

 

        12. Обрати оптимальні форми співпраці з батьками (консультації, тренінги,  анкетування) та використовувати їх протягом нового навчального року з метою покращення освітнього процесу.

Усім педагогам

Протягом 2019 – 2020 н. р.

         13. Проводити індивідуальні заняття з дітьми, які потребують корекційної роботи, планувати та проводити бінарні заняття з розвитку мовлення і музичного виховання  з використанням логоритміки.

                                                   Вихователям усіх вікових груп та музичному керівнику.

                                                                                                      Протягом 2019 – 2020 н. р.

14. Оновити інформацію у власних сторінках на сайті ЗДО.

Інструктору з фізкультури, музичному керівнику,

практичному психологу

Протягом вересня 2019 р.

 

15. Дотримуватися графіку засідань творчої групи  «Екологічна майстерня» та роботи клубу «Школи  педагога-початківця»

Педагогам

Протягом 2019 – 2020 н. р.

17. Дотримуватись виконання Плану заходів співпраці КУ Сумської ЗОШ № 5 та Сумського ЗДО № 27 «Світанок» на 2019 – 2020 н. р.

 Педагогам

Протягом 2019 – 2020 н. р.

 

Голова                                                              А. І. Галілей

 

Секретар                                                          О. О. АнцифороваПедагогічна рада № 2  (18.12.2019)

 «Інтерактивні методи навчання для мовленнєвого розвитку дошкільників»

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

1. Рішення попередньої педагогічної ради вважати виконаним 

2. Вихователю-методисту:

2.1.  Розробити добірку матеріалів для вихователів на сторінку сайту ДНЗ № 27 «Світанок», «Інтерактивні методи навчання для розвитку дошкільників»; 

2.2. Надати консультацію для вихователів старших груп «Навчання дітей елементів грамоти»;

                                                                                                                                       До 10.02.2020 р.

Педагогам:

        2.3. Збагачувати словниковий запас дітей складними  словами, антонімами, синонімами, прикметниками, прислівниками шляхом читання казок, прослуховування та вивчення МФЖ, бесід, ігор-драматизацій, складанням розповідей. 

                                                                                                                                                Постійно.

3.1.Вихователям раннього віку розробити картотеку пальчикових  ігор для мовленнєвого розвитку дітей.

                                                                                                                                       До 15. 01.2020 

3.2.  Вихователям груп старшого дошкільного віку планувати роботу з  навчання елементів грамоти, надати естетичного вигляду роздатковому матеріалу, розробити картотеку вправ для проведення звукового аналізу слів, складання речень та розповідей.

                                                                                                                                       До 16.01.2020

3.3. Педагогам закладу створити картотеки мнемотаблиць відповідно до вікових можливостей вихованців.

                                                                                                                                       До 17. 01.2020 

 

  3.4. Усі інтерактивні методи використовувати у своїй педагогічній діяльності.

                                                                                                                                       Постійно.

4.1. Особливу увагу звернути на створення умов для формування мовленнєвої компетентності дошкільників: на заняттях, під час ігрової діяльності та різних режимних моментів.

                                                                                                                                       Постійно.

5. Усім педагогам:

5.1. Дотримуватися виконання рішень попередньої педагогічної ради.

                                                                                                                                      Протягом року.

5.2. Тісно співпрацювати з музичним керівником , практичним психологом та інструктором з фізкультури під час організації театральних дійств, свят та розваг. 

Постійно

Голова ________________________А. І.  Галілей

Секретар: ______________________ О. О. Анцифорова 

 Результати моніторингу рівня розвитку дітей дошкільного віку за 2018 - 2019 навчальний рік.

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 р. № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, виконання наказу по навчальному закладу від 27.08.2018 року №85 «Про організацію та проведення моніторингового дослідження рівня розвитку дітей дошкільного віку» з метою моніторингу якості освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, аналізу та визначення заходів роботи з дітьми, які мають недостатній рівень сформованості основних компетенцій, упродовж травня 2019 року був  проведений моніторинг розвитку дітей відповідно до віку, вивчено стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, намічені заходи роботи з дітьми, які мають низький рівень підготовки та проведена відповідна робота.

Моніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіх  вікових групах закладу дошкільної освіти на виконання Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогічне вивчення розвитку дітей здійснювалося згідно термінів складеного плану.

Педагогічне оцінювання за системою показників нервово-психічного розвитку проводилося у групах дітей раннього віку у жовтні та травні 2019 року, моніторинг фіксувався у  картках нервово-психічного розвитку  дитини раннього віку.

У всіх групах дошкільного віку моніторинг був проведений за авторською моделлю творчої групи м. Суми за I, II квартал та за рік і фіксувався у картках результатів моніторингу сформованості основних компетенцій.

Результати моніторингового обстеження кожної дитини було внесено у зведену картку результатів моніторингу сформованості основних компетенцій відповідної вікової групи.

Педагоги закладу були забезпечені інструментарієм для здійснення моніторингу, матеріалами щодо фіксування результатів (таблицями, картками) та матеріалами проведення педагогічної діагностики.

Вихователь-методист Воробйова Л. В. проаналізувала та узагальнила дані педагогічного вивчення на основі результатів моніторингу, обговорила їх на нараді при завідувачу та підготувала доповідь до підсумкової педагогічної  ради № 4 «Про підсумки роботи за 2018 - 2019 навчальний рік». За динамікою змін у розвитку дошкільників були визначені необхідні методи надання їм допомоги за кожною освітньою лінією Базового компонента дошкільної освіти, внесені корективи в освітній  процес, як індивідуально для кожної дитини, так і всієї групи в цілому.

Підсумкові результати моніторингу розвитку дітей за 2018 – 2019 навчальний рік показали:

Моніторингом було охоплено 40 (100%) дітей раннього віку. Аналіз особливостей розвитку  групи раннього віку «Малючок» (вихователь Проніна Н. П.) показав, що 18 (97%) дітей мають нормальний розвиток відповідно віку, 2 (3%) – ранній розвиток. Аналіз особливостей розвитку дітей  групи раннього віку «Дзвіночок»  (вихователі Казимирчук Л. М., Красуля Я. М.) показав, що 20 (100%) дітей мають нормальний розвиток відповідно віку. Тобто 98% дітей раннього віку мають розвиток відповідно віку, а 2% дітей потребують додаткової уваги педагогів з розвитку сенсорних понять та активного мовлення.

Моніторингом було охоплено 34 (100%) дитини молодшого віку. Аналіз  розвитку дітей  групи молодшого віку «Капітошка»  (вихователі Пугач Ж. О., Ізбаш А. О.) показав, що 48% дітей мають високий рівень розвитку відповідно віку, 44% – достатній рівень , 8% дітей із середнім рівнем  розвитку , дітей з початковим рівнем розвитку немає. Найвищі результати з освітньої лінії «Особистість дитини» (57% високого рівня розвитку). Найнижчими є показники з освітніх ліній «Дитина у природному довкіллі» (43% високого рівня), «Дитина у світі культури» (43% високого рівня).

Аналіз  розвитку дітей  групи молодшого віку «Сонечко»  (вихователі Кейзерова Г. О., Ізбаш А. О.) показав, що рівень розвитку дітей на 9% нижчі за показники рівня розвитку дітей групи молодшого віку «Капітошка». 37,5% дітей мають високий рівень розвитку, 57% дітей мають достатній рівень розвитку, у 5,4% дітей  - середній рівень і відсутній початковий рівень розвитку. Найкраще дошкільнята засвоїли знання із освітньої лінії «Гра дитини» (52% високого рівня). Найнижчі показники з таких ліній розвитку, як «Особистість дитини» (24% високого рівня) та «Мовлення дитини» (32% високого рівня).

Моніторингом було охоплено 45 (100%) дітей середнього віку. Аналіз  розвитку дітей  групи «Бджілка»  (вихователі Мяус К. Д., Анцифорова О. О.) показав, що високий рівень розвитку відповідно віку мають 63,4%, 32% дітей мають достатній рівень розвитку, 4,6% з середнім рівнем розвитку, початковий рівень відсутній. Вагомих результатів досягли діти з освітніх ліній «Дитина в соціумі» та «Гра дитини» (100% високого рівня). Найнижчі показники з таких освітніх ліній «Дитина у природному довкіллі» (високий рівень у 40% дітей), «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (61,5% високого рівня знань дітей).

Аналіз  розвитку дітей  середньої групи «Зірочка»  (вихователі Швадченко О. О., Анцифорова О. О.) показав, що високий рівень розвитку в 47% дітей, 44%  дітей мають достатній рівень розвитку, 8,2% середнього рівня розвиту, немає дітей з початковим рівнем розвитку. Найвищі показники з  освітніх ліній «Дитина в соціумі» та «Гра дитини» (61,5% високого рівня). Найнижчий рівень засвоєння освітніх ліній «Мовлення дитини» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку» (40% високого рівня).

Моніторингом було охоплено 49 (100%) дітей старшого дошкільного віку. Аналіз  розвитку дітей  старшої групи «Квіточка»  (вихователь Дмітрієва Г. А.) показав, що 57,3% дітей мають високий рівень розвитку відповідно віку, 31,7% – достатній рівень розвитку, 11% дітей із середнім рівнем розвитку, початковий рівень відсутній. Високих результатів досягли діти з освітньої лінії «Дитина у соціумі» (66% високого рівня).  Найнижчі показники з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» (55%).

Аналіз  розвитку дітей  старшої групи «Казочка»  (вихователь Яцишена М. В.) показав, що 66,7% дітей мають високий рівень розвитку відповідно віку, 32,3% – достатній рівень розвитку та 1% дітей із середнім рівнем, початкового рівня не має жодна дитина. Високі показники з освітньої лінії «Гра дитини» (79%). Найнижчі показники спостерігаються з освітньої лінії «Мовлення дитини» (40% високого рівня розвитку).

Аналіз якості освітнього процесу, рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку за програмою «Я у Світі», виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками навчального року  дає підстави вважати, що діти засвоїли програму, робота була вагомою та  результативною. Підготовка дітей до навчання в школі була проведена на високому рівні.

Виходячи з вищезазначеного, рекомендується:

1.Вихователю-методисту:

1.2. Розглянути питання рівня розвитку дітей дошкільного віку на підсумковій педагогічній раді та ознайомити педагогів із досягненнями дошкільників.

1.3. Провести консультації для молодих спеціалістів з питань організації роботи за такими освітніми лініями, як «Мовлення дитини», «Дитина у природному довкіллі» та «Дитина у світі культури».

2. Усім педагогічним працівникам:

2.1. Працювати над реалізацією завдань чинних комплексних програм програм «Я у Світі» та «Впевнений старт» на виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти.

2.2. Активно впроваджувати інноваційні методи та прийоми для підвищення пізнавальної активності дітей.

2.3. Забезпечити батьківські інформаційні стенди необхідною консультативно-просвітницькою інформацією.

2.4. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками дітей щодо систематичного відвідування дітьми закладу дошкільної освіти, необхідності роботи з дітьми вдома з розвитку пізнавальної сфери та мовлення.

3. Вихователям груп раннього віку:

3.1. Використовувати методику М. Монтессорі в різних видах діяльності з метою розвитку сенсорних здібностей дітей раннього віку.

3.2. Проводити індивідуальну роботу з дітьми, які мають відставання у розвитку відповідно віку.

3.3.  Проводити просвітницьку роботу з батьками щодо розвитку активного мовлення та сенсорних понять.

4. Вихователям дошкільних груп:

4.1. Планувати та проводити індивідуальну роботу з дітьми, які потребують підвищення рівня відповідних компетентностей.

4.2. Приділити посилену увагу вивченню таких освітніх ліній як «Мовлення дитини», «Дитина у природному довкіллі» та «Дитина у світі культури».

5. Практичному психологу:

5. 1. Надавати консультативну допомогу вихователям груп раннього віку в період адаптації дітей до умов ЗДО.

5.2. Проводити просвітницьку роботу з батьками дітей груп старшого дошкільного віку з метою успішної підготовки до вступу в школу.

6. Музичному керівнику

6.1. Планувати та проводити індивідуальну роботу з дітьми, які потребують корекції, спрямованої на розвиток чуття ритму, слухового сприймання, координації рухів.

7. Інструктору з фізичної культури

7.1. Активізувати роботу з фізичного виховання з дітьми, які потребують додаткової уваги.

 

Завідувач                                                                       А. І. Галілей

Виконавець вихователь-методист                                Л. В. Воробйова

 

 

Засідання семінару-практикуму для педагогів:

 «Дитячі дослідження: впроваджуємо нову методику»


Колективні перегляди

    Відповідно до Річного плану ЗДО на 2018 - 2019 н. р. та до педагогічної ради "Пошуково-дослідницька діяльність як провідна технологія формування екологічної компетентності дошкільників"  вихователь групи середнього передшкільного віку "Бджілка" Мяус К. Д. 7 листопада 2018 р. провела колективний перегляд інтегрованого заняття "У лабораторії здоров*я". Дітлахи на практиці переконалися у тому, що їсти фарбовану картоплю у вигляді чіпсів, пити різнокольорову газовану воду - шкідливо для дитячого організму. А вживання вітамінів та заняття спортом зробить їхнє здоров*я міцним як горішок.


Робота з педагогами та батьками

Майстер-клас 

вихователя-методиста Воробйової Л. В. для батьків (11.10.2018)

"Читати - це модно!" у рамках проведення Тижня сім"ї

 

Ми вчилися обирати якісні дитячі книги, читати так, щоб дитина захоплювалася цим, створили власну книгу-порадник.


Засідання клубу "Молодий вихователь" завжди проходять весело та змістовно!

 

Клуб "Молодий вихователь" у дії!

Коротенький фотозвіт із кількох засідань:

 

-випробували нестандартне фізкультурне обладнання (нетрадиційні методики фізкультурно-оздоровчої роботи продемонструвала інструктор з фізкультури Волошина Л. В.),

- навчилися діставати лід з води без допомоги рук (пошуково-дослідницька діяльність зацікавила молодого вихователя Анцифорову О. О.),

- намалювали зимові пейзажі листком із пекінської капусти (нетрадиційні методики малювання використовує вихователь Швадченко О. О.).

Щоразу цікаво, змістовно, повчально!

 


Фотозвіт роботи творчої групи

"З Україною в серці"


Тренінг для педагогів "Бережливим бути корисно" в рамках тижня "Споживай енергію економно" (25 - 29.03.2019 р.)


Упровадження програми "Впевнений старт" у групах старшого дошкільного віку

"Квіточка" та "Казочка"


Майстер-клас для педагогів

"Впевнений старт" - гострі кути впровадження

(вихователя-методиста)

(27.03.2019р.)Майстер-клас

вихователя-методиста Воробйової Л. В.

для вихователів «Зв’язне мовлення засобами наочного моделювання»

(03.04.2019 р.)Самоосвіта педагогів


ЗАХОДИ

ПО РОБОТІ

З ПРЕДСТАВНИКАМИ РОМСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ

 

№ з\п

Зміст

Відповідальний

Термін

1.

Батьківські збори: «Толерантне ставлення до представників національних меншин»

Завідувач, вихователі

Вересень

2.

Кріглий стіл для батьків – представників національних меншин «Роль дошкільної освіти у вихованні дитини»

Вихователь-методист, вихователі

Жовтень

3.

Обмін родин ромської та української національності досвідом виховання за чаюванням під час проведення «Тижня сім’ї».

Вихователі

Жовтень

4.

    Кейс інформаційної допомоги

   1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 11 вересня 2013 р. № 701-р

Київ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року»  

   2. Правовий статус представників ромської національної меншини

    3. Закон України «Про національні меншини в Україні»

Закон введено в дію з дня опублікування - 16 липня 1992 року (згідно з Постановою Верховної  Ради України від 25 червня 1992 року N 2495-XII) Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України від 3 липня 2012 року N 5029-VI,  від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI.

   4. Загальна декларація прав людини.

   5.  Декларація  прав національностей України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст.799 )

Вихователь-методист

Постійно

 

5.

  Виготовлення ширми для батьківського куточка з питання: «Інформація про обов’язки та права батьків, права та свободи дитини у світлі Законів України» та ознайомлення батьків зі змістом ширми.

Вихователі

 

Листопад

6.

Тиждень правових знань: «Ми різні – ми рівні»

         - бесіди: «Дружба народів – традиції  і сучасність», «Традиції та обряди ромів»;

         - тематичні заняття «Я і мої права», «У країні прав», «Захисти мене від лиха і зла, бо я – дитина мала», «Право на ім’я» та ін.

         - презентація для батьків «Права дитини»

         - ознайомлення із творчістю ромських авторів: Микола Ільїн, Михайло Козимиренко, Микола Панков, Наталія Варакута, Рані Романі.

         - музична розвага «Казка про допитливого Їжачка» (право на інформацію).

Вихователь-методист, вихователі груп,

Музичні керівники

Грудень

7.

Виставка дитячих малюнків «Я  - громаданин України».

Вихователі

Грудень

8.

Правовий лекторій «Правовий статус представників ромської національної меншини»

Вихователі

Січень

9.

Збагачення етнографічних осередків у всіх вікових групах виробами, які б представляли ромську національність (фотоальбоми, предмети побуту, музичні записи, художні твори)

Вихователі

Протягом року

10.

Музична година ромського колективу  художньої самодіяльності «Народжені мандрувати» (до Дня відкритих дверей).

Вихователь-методист, вихователі, музичні керівники

Квітень (до Дня відкритих дверей)

11.

Треніг для батьків «Сходинки взаємин» (вирішення питання толерантних відносин між представниками різних національностей).

Практичний психолог

Лютий

12.

Виставка-презентація «Скарбниця творчості ромської національності» (поезія, музика, живопис)

Вихователь-методист, музичні керівники

Березень